Hem‎ > ‎

Årsmöte 2015

KALLELSE TILL GÖTEBORGS JU-JUTSUKLUBBS ÅRSMÖTE 2015


Nu är det dags att ha årsmöte i Göteborgs Ju-jutsuklubb! 


Datum: Söndag 22 februari

Tid: 15.00

Plats: GJJK Dojo


Motioner till årsmötet kan lämnas fram till och med söndag den 8 februari – skicka dessa till styrelse@gjjk.se


Dagordning


1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

    a) föreningens ordförande för en tid av två år;

    b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

    c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

    d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.delta;

    e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

    f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.

13. Övriga frågor.


ALLA VARMT VÄLKOMNA!

Comments